Wersja kontrastowa strony
Facebook
Biuletyn Informacji Publicznej MEN

Projekty systemowe

Ilustracja kategorii

Obszary wsparcia - Projekty

Zarządzanie i nadzórEgzaminy zewnętrzneDoskonalenie nauczycieliUczenie się przez całe życieRozwój szkół
OBSZARY WSPARCIA TYTUŁ PROJEKTU

ikonka egzaminy zewnętrzne  Egzaminy zewnętrzne

Badania dotyczące podnoszenia jakości narzędzi systemu egzaminów zewnętrznych /zakończony/

ikonka rozwój szkół  Rozwój szkół

Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej /zakończony/

ikonka egzaminy zewnętrzne  Egzaminy zewnętrzne

Badania uwarunkowań zróżnicowania wyników egzaminów zewnętrznych /zakończony/

ikonka rozwój szkół  Rozwój szkół

Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego /realizowany/

ikonka egzaminy zewnętrzne  Egzaminy zewnętrzne

Budowa banków zadań (edycja I) /zakończony/

ikonka egzaminy zewnętrzne  Egzaminy zewnętrzne

Budowa banków zadań (edycja II) /zakończony/

ikonka rozwój szkół  Rozwój szkół

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego /zakończony/

ikonka rozwój szkół  Rozwój szkół

Doskonalenie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół pod kątem jej zgodności z wymogami gospodarki opartej na wiedzy /zakończony/

ikonka zarządzanie i nadzór  Zarządzanie i nadzór w oświacie

Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym (etap I) /zakończony/

ikonka zarządzanie i nadzór  Zarządzanie i nadzór w oświacie

Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym (etap II) /realizowany/

ikonka doskonalenie nauczycieli Doskonalenie nauczycieli oraz metod kształcenia

Edukacja dla pracy /zakończony/

ikonka doskonalenie nauczycieli Doskonalenie nauczycieli oraz metod kształcenia

Edukacja dla pracy (etap II) /realizowany/

ikonka rozwój szkół  Rozwój szkół

E-podręczniki do kształcenia ogólnego /realizowany/

ikonka doskonalenie nauczycieli Doskonalenie nauczycieli oraz metod kształcenia

Każde dziecko jest inne /zakończony/

ikonka uczenie się  Uczenie się przez całe życie

Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie /zakończony/

ikonka egzaminy zewnętrzne  Egzaminy zewnętrzne

Modernizacja egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe /zakończony/

ikonka egzaminy zewnętrzne  Egzaminy zewnętrzne

Modernizacja systemów informatycznych do obsługi systemu egzaminów zewnętrznych i nadzoru pedagogicznego - I etap /zakończony/

ikonka zarządzanie i nadzór  Zarządzanie i nadzór w oświacie

Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach /realizowany/

ikonka uczenie się  Uczenie się przez całe życie

Ogólnopolskie kampanie upowszechniające model uczenia się przez całe życie /zakończony/

ikonka uczenie się  Uczenie się przez całe życie

Opracowanie bilansu kwalifikacji i kompetencji dostępnych na rynku pracy w Polsce oraz modelu Krajowych Ram Kwalifikacji /zakończony/

ikonka doskonalenie nauczycieli Doskonalenie nauczycieli oraz metod kształcenia

Opracowanie i pilotaż aktywnych metod pracy nauczyciela z uczniem opartych na metodzie badawczej /realizowany/

ikonka doskonalenie nauczycieli Doskonalenie nauczycieli oraz metod kształcenia

Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania - zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego - przeznaczonych dla uczniów - dzieci obywateli polskich za granicą /zakończony/

ikonka rozwój szkół  Rozwój szkół

Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym /zakończony/

ikonka rozwój szkół  Rozwój szkół

Opracowanie modelu poradnictwa zawodowego oraz internetowego systemu informacji edukacyjno - zawodowej /zakończony/

ikonka egzaminy zewnętrzne  Egzaminy zewnętrzne

Opracowanie założeń Krajowego Systemu Informatycznego /zakończony/

ikonka uczenie się  Uczenie się przez całe życie

Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania KRK oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie /realizowany/ 

ikonka doskonalenie nauczycieli Doskonalenie nauczycieli oraz metod kształcenia

Otwarta szkoła - System Wsparcia Uczniów Migrujących /zakończony/

ikonka egzaminy zewnętrzne  Egzaminy zewnętrzne

Pilotaż nowej formuły egzaminu zawodowego /zakończony/

ikonka egzaminy zewnętrzne  Egzaminy zewnętrzne

Pilotaż nowych egzaminów gimnazjalnych oraz sprawdzianu dla klas VI /zakończony/

ikonka egzaminy zewnętrzne  Egzaminy zewnętrzne

Pilotaż nowych egzaminów maturalnych /realizowany/

ikonka doskonalenie nauczycieli Doskonalenie nauczycieli oraz metod kształcenia

Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi /zakończony/

ikonka rozwój szkół  Rozwój szkół

Podnoszenie jakości nauczania języków obcych na I, II i III etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych /zakończony/

ikonka zarządzanie i nadzór  Zarządzanie i nadzór w oświacie

Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły (etap I) /zakończony/

ikonka zarządzanie i nadzór  Zarządzanie i nadzór w oświacie

Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły (etap II) /zakończony/

ikonka zarządzanie i nadzór  Zarządzanie i nadzór w oświacie

Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły (etap III) /realizowany/

ikonka egzaminy zewnętrzne  Egzaminy zewnętrzne

Przygotowanie systemu informatycznego do e-oceniania /zakończony/

ikonka zarządzanie i nadzór  Zarządzanie i nadzór w oświacie

Przywództwo i zarządzanie w oświacie - opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół i placówek /realizowany/

ikonka doskonalenie nauczycieli Doskonalenie nauczycieli oraz metod kształcenia

Scholaris - portal wiedzy dla nauczycieli /zakończony/

ikonka egzaminy zewnętrzne  Egzaminy zewnętrzne

Specjalistyczne publikacje dotyczące egzaminów zewnętrznych /zakończony/

ikonka uczenie się  Uczenie się przez całe życie

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo /realizowany/

ikonka doskonalenie nauczycieli Doskonalenie nauczycieli oraz metod kształcenia

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół /realizowany/

ikonka rozwój szkół  Rozwój szkół

System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego /zakończony/

ikonka egzaminy zewnętrzne  Egzaminy zewnętrzne

Szkolenia pracowników i współpracowników systemu egzaminów zewnętrznych oraz rozwój współpracy międzynarodowej, w tym realizacja projektów ponadnarodowych /zakończony/

ikonka rozwój szkół  Rozwój szkół

Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły /zakończony/

ikonka rozwój szkół  Rozwój szkół

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru /zakończony/

ikonka zarządzanie i nadzór  Zarządzanie i nadzór w oświacie

Usprawnienie systemu zbierania i analizy danych dotyczących funkcjonowania systemu oświaty m.in. poprzez rozwój SIO /zakończony/

ikonka rozwój szkół  Rozwój szkół

Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacji /zakończony/

ikonka rozwój szkół  Rozwój szkół

Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach /realizowany/

ikonka rozwój szkół  Rozwój szkół

Wdrożenie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacji /zakończony/

ikonka egzaminy zewnętrzne  Egzaminy zewnętrzne

Wdrożenie systemu informatycznego do e-oceniania /zakończony/

ikonka rozwój szkół  Rozwój szkół

Wzmocnienie systemu wspierania rozwoju szkół ze szczególnym uwzględnieniem doskonalenia nauczycieli i doradztwa metodycznego /zakończony/

ikonka zarządzanie i nadzór  Zarządzanie i nadzór w oświacie

Wdrożenie zmodernizowanej wersji Systemu Informacji Oświatowej /zakończony/

ikonka doskonalenie nauczycieli Doskonalenie nauczycieli oraz metod kształcenia

Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidualnych /zakończony/

ikonka doskonalenie nauczycieli Doskonalenie nauczycieli oraz metod kształcenia

Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych /realizowany/

Po lewej stronie - logo i napis Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności. Na środku - logo i napis Ministerstwo Edukacji Narodowej. Po prawej stronie - Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Przejście do strony głównej MEN

NEWSLETTER