Wersja kontrastowa strony
Facebook
Biuletyn Informacji Publicznej MEN

Projekty konkursowe

Ilustracja kategorii

Projekty konkursowe

27 listopada 2012

Projekty wybierane są w wyniku otwartego lub zamkniętego konkursu projektów, ogłaszanego i prowadzonego przez konkretną Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośrednicząca II stopnia), która odpowiada za realizację danego działania. Wybór tych projektów odbywa się z poszanowaniem zasad jawności oraz dostępu do informacji zgodnie z zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący Program kryteriami wyboru projektów.

Wybór projektów w trybie konkursowym obejmuje następujące etapy:

  • ogłoszenie konkursu
  • nabór wniosków o dofinansowanie
  • weryfikację formalną wniosków oraz ich ocenę merytoryczną
  • ogłoszenie wyników konkursu
  • procedurę odwoławczą (ewentualnie)
  • podpisanie umów o dofinansowanie projektów
  • rejestrację dokumentacji w systemie informatycznym, zgodnie z oddzielnymi regulacjami w przedmiotowych obszarach (pierwsza rejestracja po ocenie formalnej wniosku o dofinansowanie)

Szczegółowe zasady naboru projektów dla trybu konkursowego są zawarte w Uszczegółowieniu Programu

 

Przygotowanie projektu

23 listopada 2012

Po lewej stronie - logo i napis Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności. Na środku - logo i napis Ministerstwo Edukacji Narodowej. Po prawej stronie - Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Przejście do strony głównej MEN

NEWSLETTER