Wersja kontrastowa strony
Facebook
Biuletyn Informacji Publicznej MEN

Konkursy

Ilustracja kategorii

Projekty rozliczane w oparciu o kwoty ryczałtowe – wzór umowy o dofinansowanie

01 października 2015

W związku ze specyfiką rozliczania projektu w oparciu o kwoty ryczałtowe, polegającą na możliwości weryfikacji wykonania zadania dopiero po jego pełnym zrealizowaniu, załączony wzór umowy zawiera informację o transzach dofinansowania wypłacanych zgodnie z harmonogramem. Warunkiem wypłacenia transzy będzie złożone przez beneficjenta wniosku o płatność oświadczenie, że wydatkował co najmniej 70% łącznej kwoty otrzymanych transz dofinansowania. Decydujący wpływ na wysokość transz dofinansowania i terminy ich wypłacania będzie miał harmonogram płatności.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

30 września 2015

Poniższa Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w wersji 1.2 ma zastosowanie do konkursów ogłaszanych w ramach PO WER od dnia 1 października 2015 roku.

Po lewej stronie - logo i napis Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności. Na środku - logo i napis Ministerstwo Edukacji Narodowej. Po prawej stronie - Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Przejście do strony głównej MEN

NEWSLETTER