Wersja kontrastowa strony
Facebook
Biuletyn Informacji Publicznej MEN

Dokumenty

Ilustracja kategorii

WYBÓR DOKUMENTÓW

07 lipca 2015

Niniejsza strona zawiera wybór dokumentów ważnych dla beneficjentów projektów PO WER w zakresie edukacji. Wszystkie dokumenty dotyczące programu PO WER dostępne są na stronie www.power.gov.pl, natomiast dokumenty dotyczące wszystkich programów w perspektywie finansowej 2014 -2020 dostępne są na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Zmiana Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

26 października 2015

22 października 2015 r. Pani Minister Iwona Wendel podpisała zmienioną wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (SZOOP PO WER). Zmieniona treść dokumentu jest stosowana od tego dnia.

 

Pobierz plik:

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

20 lutego 2015

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój zatwierdzony 17 grudnia 2014 r. przez Komisję Europejską.

Pobierz plik (2,3 MB)

Plan ewaluacji PO WER

08 maja 2015

Plan ewaluacji jest dokumentem o charakterze strategicznym, mającym na celu wyznaczenie ram dla procesu ewaluacji w całym okresie realizacji Programu, a więc do końca 2023 roku. Jego zasadniczym zadaniem jest identyfikacja badań ewaluacyjnych, kluczowych dla właściwej realizacji Programu oraz wskazanie podstawowych warunków i zasad realizacji działań związanych z procesem ewaluacji oraz określenie sposobu ich koordynacji - zgodnie z obowiązkami nałożonymi przez Komisję Europejską oraz zidentyfikowanymi potrzebami informacyjnymi.

Dokument obowiązuje od 7.05.2015 r.

 

Pobierz plik (489 KB):

Po lewej stronie - logo i napis Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności. Na środku - logo i napis Ministerstwo Edukacji Narodowej. Po prawej stronie - Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Przejście do strony głównej MEN

NEWSLETTER