Wersja kontrastowa strony
Facebook
Biuletyn Informacji Publicznej MEN

Cyfrowa Szkoła

Ilustracja kategorii

Szczegółowy wykaz pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK

23 czerwca 2015

Szczegółowy wykaz pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK wg standardów ujętych w programie rządowym „Cyfrowa szkoła” oraz „Rozwijanie umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu wszystkich przedmiotów” został zaakceptowany 18 czerwca 2015 r. 

Źródła finansowania projektów podnoszących kompetencje cyfrowe

20 listopada 2015

 

Urzędy Marszałkowskie wykonujące zadania Instytucji Zarządzających Regionalnymi Programami Operacyjnymi (RPO) na lata 2014-2020 dysponują pieniędzmi na:

 • wyposażenie szkół i placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK (Technologie Informacyjno-Komunikacyjne, ang. ITC) niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej.

Szczegółowy wykaz pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK, na zakup których udziela się wsparcia finansowego został określony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i jest dostępny na stronie www.efs.men.gov.pl pod linkiem: wytyczne dla edukacji na lata 2014-2020;

 • podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego;
 • kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń;
 • programy rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy poprzez naukę programowania.

 

Otrzymanie dofinansowania w ramach RPO jest możliwe na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub placówek w tym zakresie.

Działania dotyczące wyposażenia szkół lub placówek systemu oświaty NIE MOGĄ być realizowane jako samodzielne przedsięwzięcia. Należy zapewnić, że zakupiony sprzęt, a także wiedza przeszkolonych nauczycieli będą wykorzystywane do realizacji obowiązkowych zajęć szkolnych oraz, że ww. działania będą prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów objętych wsparciem.

 

Na stronie każdego z Urzędów Marszałkowskich, w zakładce dotyczącej Regionalnego Programu Operacyjnego województwa, znajdują się dokumenty:

 • Regionalny Program Operacyjny
 • Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych
 • Ogłoszenia o konkursach wraz z regulaminami konkursów

w których zawarte są szczegółowe informacje dotyczące projektów podnoszących kompetencje cyfrowe w danym województwie.

----------------------------------------------------------------------------

W ramach krajowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) przewiduje się działania, których celem jest:

 • Poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.
 • Zwiększenie wykorzystania przez szkoły i placówki zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.
 • Zwiększenie wykorzystania zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia zawodowego

 

Przykładowe typy projektów PO WER:

 • Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły i organów prowadzących oraz trenerów z zakresu: kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia (w tym narzędzi oceny jakości pracy szkoły).
 • Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń, w tym: doskonalenie zawodowe nauczycieli w ramach szkół ćwiczeń z zakresu: kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się po rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia
 • Szkolenie i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty (w tym kadry JST) pod kątem kształtowania umiejętności przywódczych potrzebnych w procesie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.
 • Tworzenie zestawów narzędzi edukacyjnych, scenariuszy lekcji i zajęć dla każdego etapu edukacyjnego, oraz rewizja treści nauczania pod kątem: rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej), z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczniów.
 • Tworzenie e-podręczników i rozwijanie e-materiałów dydaktycznych towarzyszących istniejącym e-podręcznikom.
 • Tworzenie i upowszechnianie e-zasobów i e-podręczników do kształcenia zawodowego.

Urzędy Marszałkowskie zarządzające finansami z Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) na lata 2014-2020 dysponują pieniędzmi na:

 

       wyposażenie szkół i placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK (Technologie Informacyjno-Komunikacyjne, ang. ITC) niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej.

Szczegółowy wykaz pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK, na zakup których udziela się wsparcia finansowego został określony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i jest dostępny na stronie www.efs.men.gov.pl link: efs.men.gov.pl/index.php/fundusze/dokumenty/wytyczne/2090-wytyczne-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-z-udzialem-srodkow-europejskiego-funduszu-spolecznego-w-obszarze-edukacji-na-lata-2014-2020);

       podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego;

       kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń;

       programy rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy poprzez naukę programowania.

Otrzymanie dofinansowania w ramach RPO jest możliwe na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub placówek w tym zakresie.

Działania dotyczące wyposażenia szkół lub placówek systemu oświaty NIE MOGĄ być realizowane jako samodzielne przedsięwzięcia. Należy zapewnić, że zakupiony sprzęt, a także wiedza przeszkolonych nauczycieli będą wykorzystywane do realizacji obowiązkowych zajęć szkolnych oraz, że ww. działania będą prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów objętych wsparciem.

Na stronie Urzędów Marszałkowskich, wykonujących zadania Instytucji Zarządzających Regionalnymi Programami Operacyjnymi, znajdują się dokumenty:

·         Regionalny Program Operacyjny

·         Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych

·         Ogłoszenia o konkursach wraz z regulaminami konkursów

w których zawarte są szczegółowe informacje dotyczące projektów podnoszących kompetencje cyfrowe w danym województwie.

----------------------------------------------------------------------------

 

W ramach krajowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) przewiduje się , których celem jest:

       poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

       zwiększenie wykorzystania przez szkoły i placówki zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

       Zwiększenie wykorzystania zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia zawodowego

Przykładowe typy projektów PO WER:

- Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły i organów prowadzących oraz trenerów z zakresu: kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia (w tym narzędzi oceny jakości pracy szkoły)..

- Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń, w tym: doskonalenie zawodowe nauczycieli w ramach szkół ćwiczeń z zakresu: kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się po rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia

- Szkolenie i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty (w tym kadry JST) pod kątem kształtowania umiejętności przywódczych potrzebnych w procesie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

- Tworzenie zestawów narzędzi edukacyjnych, scenariuszy lekcji i zajęć dla każdego etapu edukacyjnego, oraz rewizja treści nauczania pod kątem: rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej), z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczniów.

- Tworzenie e-podręczników i rozwijanie e-materiałów dydaktycznych towarzyszących istniejącym e-podręcznikom.

- Tworzenie i upowszechnianie e-zasobów i e-podręczników do kształcenia zawodowego.

 

 

Konferencja "Cyfrowa szkoła"

13 maja 2014

13 maja 2014 roku w Warszawie odbyła się zorganizowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej konferencja pt.: Cyfrowa szkoła w perspektywie finansowej UE 2014-2020. Celem spotkania było omówienie aspektów edukacyjnych, finansowych i technicznych dotyczących cyfryzacji edukacji z wykorzystaniem środków europejskich. W spotkaniu udział wzięli m.in. przedstawiciele urzędów marszałkowskich, ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz kuratoriów oświaty.

Spotkanie było okazją do przedstawienia projektu rekomendacji dla regionów dotyczących działań na rzecz cyfryzacji szkół w okresie programowania 2014-2020 jako ważnego narzędzia koordynacji działań w regionach. Zaprezentowano osiągnięcia pilotażowego programu "Cyfrowa szkoła" oraz wynikające z niego rekomendacje na kolejne lata - zarówno te dotyczące aspektów edukacyjnych oraz technologicznych. Przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przybliżyli uczestnikom działania w obszarze cyfryzacji planowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Polska Cyfrowa, zwracając szczególną uwagę na wyzwania komplementarności tych programów z regionalnymi programami operacyjnymi oraz ich koordynacji.

Materiały z konferencji:

 • Cyfrowa szkoła - program edukacyjny czy technologiczny?

Pobierz plik (570 KB)

 • E-Podręcznik w edukacji

Pobierz plik (1,59 MB)

 • Wsparcie edukacji ze środków EFS w perspektywie 2014 - 2020

Pobierz plik (1,15 MB)

 • Wytyczne i priorytety MEN dla regionów w zakresie cyfryzacji edukacji (aspekt edukacyjny)

Pobierz plik (496 KB)

 • Wytyczne i priorytety MEN dla regionów w zakresie cyfryzacji edukacji (aspekt techniczny)

Pobierz plik (783 KB)

 • E-integracja i e-aktywizacja w pespektywie finansowej 2014-2020 przez pryzmat Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Pobierz plik (723 KB)

 • Jak naprawdę wygląda idealna cyfrowa szkoła? - Szkoła Podstawowa nr 6 we Wrześni

Pobierz plik (4,06 MB)

Dokumenty:

 • Rekomendacje dotyczące realizacji działań: "Zakup sprzętu ICT, wg standardów ujętych w programie rządowym "Cyfrowa szkoła" oraz "Rozwijanie umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczeniu wszystkich przedmiotów"

Pobierz plik (680 KB)

 • Koordynacja obszaru kompetencji cyfrowych w ramach programów Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020

Pobierz plik (656 KB)

Zdjęcia:

2

IMG 5807

IMG 5808

Po lewej stronie - logo i napis Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności. Na środku - logo i napis Ministerstwo Edukacji Narodowej. Po prawej stronie - Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Przejście do strony głównej MEN

NEWSLETTER