• FAQ w systemie PEFS 2007 dla PO KL

Informacje zawarte w dokumencie to zestawienie pytań i odpowiedzi przeznaczonych dla beneficjentów w związku z wypełnianiem Formularza PEFS 2007.

Poniżej zamieszczamy narzędzie Formularz PEFS 2007 - walidator pozwalający ocenić jakość danych wprowadzonych do Formularza PEFS 2007.

Zaleca się, aby wszyscy beneficjenci przed złożeniem Formularza PEFS 2007 we właściwej instytucji sprawdzili dane zgromadzone w Formularzu PEFS 2007 przy pomocy narzędzia Formularz PEFS 2007 – walidator. Szczegóły dot. wykorzystania narzędzia znajdą Państwo w instrukcji wypełniania Formularza PEFS 2007.

Informujemy również, że zgodnie z nową Instrukcją wypełniania Formularza PEFS 2007 przy występowaniu do IZ POKL o nadanie sztucznego numeru NIP i/lub REGON należy korzystać z poniższej formatki.

Użytkownicy systemu PEFS 2007 mogą korzystać z usług wsparcia technicznego dla systemu PEFS 2007. Umowa z zewnętrznym wykonawcą obowiązuje do dnia 21 lipca 2012 r. Poniżej zamieszczona jest procedura zgłaszania problemów technicznych oraz karta zgłoszenia problemu technicznego.