• FAQ dot. efektu zatrudnieniowego w projekcie PO KL

Informacje zawarte w dokumencie stanowią ogólne interpretacje Instytucji Zarządzającej PO KL, dot. sposobu mierzenia efektywności zatrudnieniowej w projekcie realizowanym w ramach PO KL.

  •  FAQ w zakresie monitoringu i sprawozdawczości w ramach PO KL

Informacje zawarte w dokumencie są to ogólne interpretacje Instytucji Zarządzającej PO KL, które nie uwzględniają specyficznych uwarunkowań poszczególnych projektów realizowanych w ramach PO KL.