• FAQ w zakresie kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach projektów PO KL - wersja scalona z kwietnia 2012 r.

Informacje zawarte w dokumencie to ogólne interpretacje Instytucji Zarządzającej PO KL, które nie uwzględniają specyficznych uwarunkowań poszczególnych projektów realizowanych w ramach PO KL.