Wersja kontrastowa strony
Facebook
Biuletyn Informacji Publicznej MEN

FAQ

Prawa autorskie

09 stycznia 2013
  • FAQ dot. praw autorskich w ramach projektów PO KL

Informacje zawarte w dokumencie stanowią ogólne interpretacje Instytucji Zarządzającej PO KL, dot. problematyki związanej z prawami autorskimi.

Ewaluacja

09 stycznia 2013
  • FAQ dotyczący ewaluacji w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Kapitał Ludzki

Informacje zawarte w dokumencie stanowią zestaw pytań i odpowiedzi w zakresie realizacji przez powiatowe urzędy pracy w 2010 r. badań ewaluacyjnych, dotyczących oceny jakości projektów systemowych, realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL.

  • FAQ dotyczący realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w Programie Kapitał Ludzki

Informacje zawarte w dokumencie stanowią generalne wskazówki dotyczące realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL.

Kwalifikowalność

09 stycznia 2013
  • FAQ w zakresie kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach projektów PO KL - wersja scalona z kwietnia 2012 r.

Informacje zawarte w dokumencie to ogólne interpretacje Instytucji Zarządzającej PO KL, które nie uwzględniają specyficznych uwarunkowań poszczególnych projektów realizowanych w ramach PO KL.

Monitoring

09 stycznia 2013
  • FAQ dot. efektu zatrudnieniowego w projekcie PO KL

Informacje zawarte w dokumencie stanowią ogólne interpretacje Instytucji Zarządzającej PO KL, dot. sposobu mierzenia efektywności zatrudnieniowej w projekcie realizowanym w ramach PO KL.

  •  FAQ w zakresie monitoringu i sprawozdawczości w ramach PO KL

Informacje zawarte w dokumencie są to ogólne interpretacje Instytucji Zarządzającej PO KL, które nie uwzględniają specyficznych uwarunkowań poszczególnych projektów realizowanych w ramach PO KL.

Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego (PEFS 2007)

09 stycznia 2013
  • FAQ w systemie PEFS 2007 dla PO KL

Informacje zawarte w dokumencie to zestawienie pytań i odpowiedzi przeznaczonych dla beneficjentów w związku z wypełnianiem Formularza PEFS 2007.

Po lewej stronie - logo i napis Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności. Na środku - logo i napis Ministerstwo Edukacji Narodowej. Po prawej stronie - Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Przejście do strony głównej MEN

NEWSLETTER