Wersja kontrastowa strony
Facebook
Biuletyn Informacji Publicznej MEN

EKSPERCI

Ilustracja kategorii

Eksperci

26 sierpnia 2015

POWERMENUE

Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Ministerstwo Edukacji Narodowej pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) zaprasza do składania wniosków o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w dziedzinie Edukacja w następujących zakresach (możliwość wyboru co najmniej jednego zakresu):

  1. 1. kształcenie ogólne,
  2. 2. kształcenie zawodowe,
  3. 3. e-podręczniki,
  4. 4. uczenie się przez całe życie (polityka LLL),
  5. 5. poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne.

I.      Kandydatem na eksperta[1] może zostać osoba, która jednocześnie spełnia następujące warunki:

a.     korzysta z pełni praw publicznych;

b.    ma pełną zdolność do czynności prawnych;

c.     nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;

d.    nie jest pracownikiem instytucji zaangażowanej w realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, pełniącej funkcję Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej;

e.     posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w dziedzinie objętej programem operacyjnym, w ramach której jest dokonywany wybór projektu;

f.     posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój[2].

II.    Szczegółowe wymagania w zakresie spełniania warunku, o którym mowa w pkt. I lit. e)

Osoba ubiegająca się o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów PO WER w dziedzinie: edukacja, powinna obligatoryjnie posiadać:

1)    wykształcenie co najmniej wyższe magisterskie lub równorzędne,

2)    minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie objętej programami operacyjnymi współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego (np. edukacja, szkolenia, doradztwo),

3)    doświadczenie zawodowe w zakresie oceny projektów finansowanych ze środków publicznych,

4)     doświadczenie w zakresie pełnienia roli eksperta oceniającego lub opiniującego projekty w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - które będzie weryfikowane poprzez sprawdzenie, czy kandydat dla eksperta ukończył szkolenie e-learningowe dla ekspertów PO KL, tj. posiada ważny certyfikat eksperta PO KL w ramach Priorytetu III z datą ważności co najmniej do 31.12.2013 r.  W przypadku nie załączenia do dokumentacji przekazywanej do IP stosownego certyfikatu, IP będzie weryfikowała uprawnienia kandydata na eksperta na podstawie wykazu otrzymanego od Instytucji Zarządzającej PO KL,

5)    wiedzę z zakresu celów i sposobów realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w tym w szczególności na temat II Osi Priorytetowej oraz obowiązujących wytycznych do PO WER.

III.   Osoba ubiegająca się o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój powinna złożyć wniosek, który zawiera:

a.     Formularz kwestionariusza osobowego (zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do ogłoszenia);

b.    Oświadczenie kandydata na eksperta o spełnianiu przesłanek określonych w art. 49 ust. 3 pkt 1-3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.) oraz Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 (zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do ogłoszenia)[3];

c.     Kopie dokumentów stwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w pkt. II ogłoszenia;

d.    Zgodę kandydata na eksperta na przetwarzanie danych osobowych oraz na umieszczenie danych osobowych w wykazie kandydatów na ekspertów (zgodnie ze wzorem określonym
w załączniku nr 3 do ogłoszenia).

IV.   Termin i miejsce składania wniosku:

Dokumenty aplikacyjne wymienione w pkt. III ogłoszenia należy przesłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „wniosek o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów PO WER” na adres:

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Departament Funduszy Strukturalnych

al. J. Ch. Szucha 25

00-918 Warszawa

albo dostarczyć osobiście do kancelarii Ministerstwa Edukacji Narodowej pod wskazany powyżej adres, w terminie do 4 września 2015 r.

Wnioski złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub nie spełniające powyższych warunków (niekompletne) pozostawia się bez rozpatrzenia.

V.    Informacje dodatkowe

Procedura kwalifikacyjna naboru kandydatów na ekspertów PO WER będzie przeprowadzana w dwóch etapach:

Ø  pierwszy etap obejmie weryfikację spełnienia kryteriów formalnych oraz warunków, o których mowa w pkt. I lit. a-e ogłoszenia. IP dokona oceny zgłoszonych wniosków w oparciu o kartę oceny wniosków (zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do ogłoszenia), w terminie 20 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków;

Ø  drugi etap obejmie weryfikację spełnienia warunków, o których mowa w pkt. I lit. e i f ogłoszenia. Osoby ubiegające się o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów, które pomyślnie przejdą pierwszy etap procedury kwalifikacyjnej zostaną poinformowane pocztą elektroniczną o możliwości i terminie przystąpienia do testu weryfikującego wiedzę.

Ø  Do wykazu kandydatów na ekspertów zostaną wpisane osoby, które otrzymają pozytywny wynik w obydwu etapach procedury kwalifikacyjnej.

VI.   Dodatkowych informacji związanych z naborem kandydatów na ekspertów udzielają pracownicy Wydziału Kontraktowania Projektów Departamentu Funduszy Strukturalnych w Ministerstwie Edukacji Narodowej pod numerami telefonów: 22 34 74 294 oraz 22 34 74 815.

 

VII. Załączniki do ogłoszenia:

(1)   Formularz kwestionariusza osobowego;

(2)   Oświadczenie kandydata na eksperta o spełnianiu przesłanek określonych w art. 49 ust. 3 pkt 1-3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.) oraz Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020;

(3)   Zgoda kandydata na eksperta na przetwarzanie danych osobowych oraz na umieszczenie danych osobowych w wykazie kandydatów na ekspertów;

(4)   Karta oceny wniosku osoby ubiegającej się o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.[1] Kandydat na eksperta, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.). Kandydaci na ekspertów mogą uczestniczyć jako eksperci w wyborze projektów do dofinansowania w ramach PO WER.

[2] Weryfikacja spełnienia warunku dotyczącego posiadania przez kandydata na eksperta wiedzy w zakresie celów i sposobu realizacji PO WER zostanie przeprowadzona poprzez zaliczenie testu.

[3] Zgodnie z art. 49 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.) oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Po lewej stronie - logo i napis Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności. Na środku - logo i napis Ministerstwo Edukacji Narodowej. Po prawej stronie - Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Przejście do strony głównej MEN

NEWSLETTER