Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 wersja obowiązująca od 1 marca 2015 r.