Poniżej przedstawiamy stanowisko Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki w kwestii ponoszenia kosztów osobowych w ramach kosztów pośrednich w projektach PO KL.