Poniżej zamieszczamy stanowisko Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki dotyczące możliwości wykorzystania w ramach projektów POKL oszczędności osiągniętych w wyniku zastosowania zasady konkurencyjności oraz procedur określonych w PZP.