Dnia 19 września 2013 r. odbyła się w Szkole Podstawowej nr 202 konferencja prasowa z udziałem Minister Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas prezentująca projekt „Przewrót kopernikański", realizowany przez Centrum Nauki Kopernik.

Głównym celem projektu jest podniesienie umiejętności i kompetencji nauczycieli przedmiotów przyrodniczych (chemia, fizyka, biologia, geografia) w zakresie prowadzenia lekcji z wykorzystaniem metody badawczej.

Adresaci: Jest on skierowany do nauczycieli, ale ostateczni beneficjenci projektu to uczniowie, dla których lekcje przyrody będą prowadzone nowymi metodami - z wykorzystaniem zestawów edukacyjnych, ćwiczeń i doświadczeń. W projekcie w szczególności zostaną uwzględnione potrzeby i możliwości edukacyjne uczniów klas IV-VI.

Cele szczegółowe:

Określenie standardów wyposażenia pracowni przyrodniczych w szkołach podstawowych. MEN wybrało CNK jako partnera do realizacji tego projektu ze względu na dotychczasowe sukcesy tej instytucji w działaniach na rzecz popularyzacji edukacji przyrodniczej i przeznaczyło na ten cel ok. 2,5 mln zł. Środki na wyposażenie pracowni zostaną ujęte w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w latach 2014-2020.CNK

Projekt „Przewrót kopernikański" obejmie ok. 1.300 nauczycieli z całej Polski. W trakcie 30 warsztatów poznają oni metodę nauczania opartego na samodzielnym dochodzeniu do wiedzy (ang. IBSE: inquiry based science education) oraz metodę badawczą (stawianie hipotez oraz otwartych pytań, przeprowadzanie doświadczeń, obserwacje, wyciąganie wniosków). Nauczyciele wezmą też udział w 80 warsztatach w czterech specjalistycznych laboratoriach (biologicznym, chemicznym, fizycznym i robotycznym) w Centrum Nauki Kopernik.

Przygotowane zostaną również trzy rodzaje zestawów edukacyjnych (łącznie 750 zestawów materiałów i opisów doświadczeń, do wykorzystania przez nauczyciela i ucznia), które trafią do szkół. W trakcie warsztatów nauczyciele dowiedzą się, jak przeprowadzać lekcje z wykorzystaniem takich zestawów.

Okres realizacji: Projekt jest realizowany od lutego 2013 r. i potrwa do czerwca 2015 roku.

Obejmuje pięć działań angażujących edukatorów z całej Polski: Nowa pracownia przyrody, Kopernik w pudełku, Kopernik w terenie, Nauczyciel odkrywcą oraz konferencje „Pokazać-Przekazać".


Realizowany pod hasłem „Przewrót kopernikański" projekt „Opracowanie i pilotaż aktywnych metod pracy nauczyciela z uczniem opartych na metodzie badawczej" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 3.3.3 - Modernizacja treści i metod kształcenia.