Ośrodek Rozwoju Edukacji, Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 25 sierpnia 2011 r. poinformował, że zakończył ocenę merytoryczną wniosków w ramach rundy XX konkursu otwartego nr 6/POKL/3.3.2/2009 "Przygotowanie wybranych szkół do realizacji praktyk przez studentów przygotowywanych do wykonywania zawodu nauczyciela".

 Ocenie poddane były:
•4 wnioski złożone bezpośrednio na rundę XX,
•1 wniosek z rundy XIX podlegający uzupełnieniu w ocenie formalnej,
•1 wniosek rozpatrzony pozytywnie w wyniku procedury odwoławczej, dotyczącej oceny merytorycznej z rundy XVIII.

Wszystkie te wnioski zostały ocenione negatywnie:
a) uzyskały łącznie wynik poniżej 60 punktów w części B Karty Oceny Merytorycznej,
lub
b) nie uzyskały 60 % punktów w co najmniej jednej części ocenianej w części B Karty Oceny Merytorycznej,

Zestawienie wszystkich wniosków, ocenionych pod względem merytorycznym, wraz z przyznaną liczbą punktów przedstawia Lista rankingowa (załącznik poniżej). W najbliższym czasie każdy Wnioskodawca zostanie pisemnie poinformowany o szczegółach oceny złożonego wniosku oraz o przyjęciu bądź nieprzyjęciu wniosku do realizacji.

Do pobrania
Pobierz plik (lista_rankingowa_nr_6.pdf)Lista rankingowa238 Kb