Ośrodek Rozwoju Edukacji (Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013) zakończył ocenę merytoryczną wniosków złożonych w ramach III rundy konkursu otwartego nr 1/3.4.3/POKL/2011.
 
Komisja Oceny Projektów, w dniach 19 lipca – 8 sierpnia 2011 r. oceniła w trybie niestacjonarnym (zgodnie z § 6 ust. 8 Regulaminu Komisji Oceny Projektów) 26 wniosków o dofinansowanie projektów, z czego:

- 2 wnioski oceniono pozytywnie, tzn. wniosek uzyskał minimum 60 punktów łącznie

oraz co najmniej 60% punktów w każdej części oceny merytorycznej;

- 24 wnioski oceniono negatywnie, tzn.:

każdy wniosek uzyskał łącznie wynik poniżej 60 punktów w części B Karty Oceny Merytorycznej oraz nie uzyskał 60 % punktów w co najmniej jednej części ocenianej w części B Karty Oceny Merytorycznej,

Zestawienie wszystkich wniosków, ocenionych pod względem merytorycznym, wraz z przyznaną liczbą punktów przedstawia lista rankingowa (załącznik poniżej).
 
W najbliższym czasie każdy wnioskodawca zostanie pisemnie poinformowany o szczegółowych wynikach oceny złożonego wniosku oraz o przyjęciu bądź nieprzyjęciu projektu do realizacji.
Na ww. posiedzeniu ocenie podlegał również 1 wniosek o dofinansowanie z konkursu nr 6/3.3.2/POKL/2009. Wniosek został skierowany do ponownej oceny po przeprowadzeniu procedury odwoławczej dotyczącej oceny merytorycznej.
 
Przedmiotowy wniosek oceniono negatywnie, tzn. wniosek nie uzyskał min. 60 % punktów w co najmniej jednej części ocenianej w części B Karty Oceny Merytorycznej.

Lista rankingowa dla powyższego wniosku stanowi załącznik do niniejszej informacji.