Uprzejmie informujemy, że od 1 sierpnia 2011 w Ośrodku Rozwoju Edukacji została utworzona Instytucja Pośrednicząca II stopnia, które przejmuje realizację Poddziałania 3.3.2 „Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli - projekty konkursowe", Poddziałania 3.3.4 „Modernizacja treści i metod kształcenia - projekty konkursowe" oraz Poddziałania 3.4.3„Upowszechnienie uczenia się przez całe życie - projekty konkursowe".

Oznacza to, że od tego momentu ORE wykonuje zadania Instytucji Pośredniczącej II Stopnia dla projektów konkursowych realizowanych w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Dyrektorem Ośrodka Rozwoju Edukacji i Instytucji Pośredniczacej II stopnia jest Pani Joanna Berdzik, zaś Wicedytektorem Ośrodka Rozwoju Edukacji i jednocześnie kierującą pracami Instytucji Pośredniczącej II stopnia jest Pani Katarzyna Martynowska, dotychczasowa Zastępca Dyrektora Departamentu Funuduszy Strukturalnych w MEN.

Od 1 sierpnia 2011 r. IP2 staje się jednostką właściwą w stosunkach prawnych wynikających i związanych z umowami o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Poddziałań z wyjątkiem projektów zakończonych i rozliczonych.

Informujemy, że od dnia 1 sierpnia wszelka korespondencja dotycząca zadań powierzonych IP2 powinna być kierowana na następujący adres:
Instytucja Pośrednicząca II stopnia w Ośrodku Rozwoju Edukacji
Al. Szucha 25
00-918 Warszawa.
Sekretariat IP2 mieści się pod ww. adresem, w pokoju nr 377 (telefon do sekretariatu (22) 34 74 850, faks (22) 34 74 851).

Telefony pracowników dotychczasowych wydziałów: Kontraktowania (obecnie Zespół Kontraktowania) i Monitorowania (obecnie Zespół Monitorowania) pozostają bez zmian. Korespondencję mailową do pracowników IP2 należy wysyłać wg schematu: imię Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Instytucja Pośrednicząca II stopnia została powołana na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2009 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 roku Nr 84, poz. 712 z późn. zm.), na mocy porozumienia nr POKL/P3/IP2/2011/1 o utworzeniu Instytucji Pośredniczącej II stopnia (IP2) podpisanego 25 lipca 2011 r. pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej, Instytucją Pośredniczącą dla Priorytetu III PO KL, a Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.