Uprzejmie informujemy, że na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 roku Nr 84, poz. 712 zpóźn. zm.) dnia 25 lipca 2011 roku zostało podpisane porozumienie nr POKL/P3/IP2/2011/1 pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej (Instytucją Pośredniczącą) a Ośrodkiem Rozwoju Edukacji (Instytucją Wdrażającą / Instytucją Pośredniczącą lI stopnia) powierzające Instytucji Pośredniczącej II stopnia (IP2) realizacją Poddziałania 3.3.2 „Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli - projekty konkursowe", Poddziałania 3.3.4 „Modernizacja treści i metod kształcenia - projekty konkursowe" oraz Poddziałania 3.4.3 „Upowszechnienie uczenia się przez całe życie - projekty konkursowe". Porozumienie będzie obowiązywać od dnia 1 sierpnia 2011 roku do zakończenia realizacji i rozliczania Poddziałań.

Ośrodek Rozwoju Edukacji jest państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Edukacji Narodowej i przez niego prowadzoną.

Instytucja Pośrednicząca II stopnia wstępuje w prawa i obowiązki Instytucji Pośredniczącej (IP) i staje się jednostką właściwą w stosunkach prawnych wynikających i związanych z umowami o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Poddziałań z wyjątkiem projektów zakończonych i rozliczonych.

Zastępcą Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji, kierującą pracami Instytucji Pośredniczącej II stopnia zostaje Pani Katarzyna Martynowska.

Informujemy, że od dnia 1 sierpnia wszelka korespondencja dotycząca projektów powinna być kierowana na następujący adres:
Instytucja Pośrednicząca II stopnia w Ośrodku Rozwoju Edukacji
Al. Szucha 25 00-918 Warszawa.
Sekretariat IP2 mieści się pod ww. adresem, w pokoju nr 377 (telefon do sekretariatu (22) 34 74 850, faks (22) 34 74 851).

Telefony do dotychczasowych opiekunów projektów pozostają bez zmian; w indywidualnych przypadkach będą Państwo informowani o zmianie opiekuna. Korespondencję maiiową do pracowników IP2 należy wysyłać wg schematu: imię Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Jednocześnie, uprzejmie informujemy, że Beneficjenci, którzy złożyli zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie w postaci gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej, zobowiązani są do poinformowania wystawcy gwarancji o utworzeniu IP2 i o jej wstąpieniu w prawa i obowiązki IP. Potwierdzenie przekazania ww. informacji należy przesłać na adres IP2 do dnia 31.08.2011 roku.