Departament Funduszy Strukturalnych (Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013) zakończył ocenę merytoryczną wniosków złożonych w ramach XI rundy konkursu otwartego nr 1/POKL/3.4.3/2010.

Komisja Oceny Projektów w dniach 18 - 19 stycznia 2011 r. oceniła 19 wniosków o dofinansowanie projektów, z czego:
- 9 wniosków oceniono pozytywnie, tzn. wniosek uzyskał minimum 60 punktów łącznie
oraz co najmniej 60% punktów w każdej części oceny merytorycznej;
- 10 wniosków oceniono negatywnie, tzn.:
a) wniosek uzyskał łącznie wynik poniżej 60 punktów w części B Karty Oceny Merytorycznej,
lub
b) wniosek nie uzyskał 60 % punktów w co najmniej jednej części ocenianej w części B Karty Oceny Merytorycznej,
lub
c) wniosek nie spełnił co najmniej jednego z kryteriów horyzontalnych, wymienionych w części A Karty Oceny Merytorycznej.
Zestawienie wszystkich wniosków, ocenionych pod względem merytorycznym,
wraz z przyznaną liczbą punktów przedstawia lista rankingowa (załącznik poniżej).
W najbliższym czasie każdy wnioskodawca zostanie pisemnie poinformowany
o szczegółowych wynikach oceny złożonego wniosku oraz o przyjęciu bądź nieprzyjęciu projektu do realizacji.

Do pobrania
Pobierz plik (LISTA_RANKINGOWA_1_2010_XI_RUNDA.pdf)Lista rankingowa307 Kb