Wersja kontrastowa strony
Facebook
Biuletyn Informacji Publicznej MEN

2010

Ogłoszenie o naborze na ekspertów z zakresu pracy z uczniem zdolnym

08 września 2010

Ministerstwo Edukacji Narodowej - Departament Zwiększania Szans Edukacyjnych, beneficjent projektu systemowego „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.3 Modernizacja treści i metod kształcenia - projekty systemowe, ogłasza nabór na ekspertów z zakresu pracy z uczniem zdolnym (szczegółowe informacje dotyczące kwalifikacji ekspertów zawarte zostały w załączniku nr „Minimalne wymagania kwalifikacyjne").

Wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/3.4.3/2010

08 września 2010

Departament Funduszy Strukturalnych (Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013) zakończył ocenę merytoryczną 19 wniosków złożonych w ramach V rundy oraz 2 wniosków złożonych w ramach IV rundy (które podlegały uzupełnieniu w wyniku oceny formalnej) konkursu otwartego nr 1/POKL/3.4.3/2010 "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego ".

Konkurs na kandydatów na Liderów zmian w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

27 sierpnia 2010

Minister Edukacji Narodowej ogłasza konkurs na kandydatów na Liderów zmian w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach projektu systemowego realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach Priorytetu III PO KL, Działania 3.3, Poddziałanie 3.3.3 pn. „Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi".

Informacje dla potencjalnych beneficjentów

19 sierpnia 2010

Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonymi poniżej, prezentacjami dotyczącymi możliwości aplikowania o środki w dwóch konkursach.

Wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach konkursu zamkniętego nr 4/POKL/2009 dla wniosków ocenianych podczas posiedzenia Komisji Oceny Projektów, które odbyło się w dniach 4-5 sierpnia 2010 r.

18 sierpnia 2010

Wyniki oceny merytorycznej wniosków skierowanych do ponownej oceny merytorycznej w wyniku postępowania odwoławczego.
Departament Funduszy Strukturalnych (Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013) zakończył ocenę merytoryczną wniosków złożonych w ramach konkursu zamkniętego nr 4/POKL/2009 w postępowaniu odwoławczym.

Do pobrania
Pobierz plik (lista_rankingowa_42009_180810.pdf)Lista rankingowa97 Kb

Po lewej stronie - logo i napis Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności. Na środku - logo i napis Ministerstwo Edukacji Narodowej. Po prawej stronie - Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Przejście do strony głównej MEN

NEWSLETTER