Departament Funduszy Strukturalnych (Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013) zakończył ocenę merytoryczną wniosków złożonych w X rundzie konkursu otwartego nr 1/POKL/3.4.3/2010 Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

 Komisja Oceny Projektów, powołana przez Dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych, w dniu 20 grudnia br., w ramach wniosków złożonych na konkurs nr 1/POKL/3.4.3/2010, oceniła 8 wniosków o dofinansowanie projektów, z czego:
- 4 otrzymały ocenę pozytywną, tzn. uzyskały minimum 60 punktów łącznie oraz co najmniej 60% punktów w każdej części oceny merytorycznej,
- 4 wnioski oceniono negatywnie, tzn.
a) uzyskały łącznie wynik poniżej 60 punktów w części B Karty Oceny Merytorycznej,
lub
b) nie uzyskały 60% punktów w co najmniej jednej części ocenianej w części B Karty Oceny Merytorycznej,
lub
c) nie spełniły co najmniej jednego z kryteriów horyzontalnych, wymienionych w części A Karty Oceny Merytorycznej.
Zestawienie wszystkich wniosków, ocenionych pod względem merytorycznym, wraz z przyznaną liczbą punktów przedstawia Lista rankingowa (załącznik poniżej). W najbliższym czasie każdy Wnioskodawca zostanie pisemnie poinformowany o szczegółowych wynikach oceny złożonego wniosku oraz o przyjęciu bądź nieprzyjęciu wniosku do realizacji.