Ministerstwo Rozwoju Regionalnego informuje, że zatwierdzona została znowelizowana wersja Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dokument udostępniony został na stronie internetowej www.efs.gov.pl oraz w Bazie Wiedzy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).

 Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie to:
1)modyfikacja załącznika nr 18 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu;
2)modyfikacja załącznika nr 8 Kryteria wyboru projektów (nowy załącznik zawiera kryteria zatwierdzone na posiedzeniu Komitetu Monitorującego (KM) PO KL w dniach 25-26 listopada br., wprowadzone w związku ze zmianą wzoru wniosku o dofinansowanie);
3)modyfikacja Kart oceny formalnej oraz Kart oceny merytorycznej zgodnie ze zmianami kryteriów wprowadzonymi w załączniku nr 8 oraz z rekomendacjami zawartymi w sprawozdaniu z przeprowadzonego przez Komisję Europejską audytu systemów dotyczącego PO KL;
4)modyfikacja wzoru Planu działania i instrukcji jego wypełniania (załącznik nr 7) (wprowadzone zmiany mają charakter doprecyzowujący i zwiększający czytelność dokumentu jako całości m.in. poprzez nowe formatowanie);
5)doprecyzowanie zapisów dotyczących Planu działania (PD) (m.in. podkreślenie wyłączności KM PO KL w zakresie zatwierdzania szczegółowych kryteriów wyboru projektów oraz wprowadzenie - zgodnie z rekomendacjami, badania ewaluacyjnego dotyczącego PD - zapisów dopuszczających odstępstwa od założeń projektów systemowych zawartych w PD);
6)doprecyzowanie sposobu podawania przez Instytucję Organizującą Konkurs w trakcie trwania konkursu do publicznej wiadomości informacji o zmianach w dokumentacji konkursowej;
7)wprowadzenie korzystnego dla projektodawców rozwiązania polegającego na zniesieniu wymogu składania wraz z wnioskiem o dofinansowanie załączników finansowych. Jedynym wymaganym na etapie aplikowania o środki EFS załącznikiem będzie list intencyjny (tylko w przypadku projektów współpracy ponadnarodowej);
8)doprecyzowanie zasad dokonywania oceny merytorycznej wniosku w przypadku, gdy wniosek nie spełnia kryteriów dostępu i/lub horyzontalnych;
9)doprecyzowanie zapisów w zakresie kompetencji oraz obowiązków przewodniczącego KOP;
10)wprowadzenie szczegółowych zasad odwoływania ekspertów biorących udział w ocenie merytorycznej wniosków o dofinansowanie;
11)doprecyzowanie zapisów dotyczących etapu negocjacji;
12)doprecyzowanie zapisów dotyczących procedury odwoławczej;
13)doprecyzowanie zapisów rozdziału 7 dokumentu Szczególne zasady wyboru projektów współpracy ponadnarodowej i projektów innowacyjnych oraz ich rozszerzenie o zapisy wynikające z dokumentu Krajowej Instytucji Wspomagającej (K1W) „Projekty innowacyjne. Poradnik dla projektodawców PO KL" w zakresie strategii i walidacji.

W przypadku projektów innowacyjnych wybranych do dofinansowania w ramach konkursów ogłoszonych w latach 2009-2010 lub przyjętych do realizacji w trybie systemowym w tym okresie, których strategia wdrażania projektu innowacyjnego / opis produktu finalnego stosowany w procesie walidacji będzie składany w 2011 roku, należy stosować zapisy rozdziału 7.3 Zasad... obowiązujących od dnia 1 stycznia 2011 r. z uwzględnieniem poniższego zastrzeżenia.

Jeśli złożenie strategii lub opisu produktu do walidacji planowane jest na okres styczeń - luty 2011 roku beneficjent wykorzystuje wzór zawarty w Zasadach... obowiązujących od 1 stycznia 2011 r. pod warunkiem, iż wyrazi zgodę na jego stosowanie. Jeżeli IP/IP2 nie uzyska zgody beneficjenta na zmianę dokumentu, opracowuje on strategię / opis produktu według wzoru/zaleceń, który/e został/y mu wcześniej przekazany/e jako obowiązujący/e (analogicznie należy postępować w przypadku listy sprawdzającej do strategii i arkusza oceny produktu finalnego wykorzystywanego w procesie walidacji). Jednocześnie należy podkreślić, iż wzory ww. dokumentów wprowadzone do Zasad... obowiązujących od 1 stycznia 2011 roku nie różnią się w zasadniczy sposób od wzorów zamieszczonych w dokumencie KIW „Projekty innowacyjne. Poradnik dla projektodawców PO KL" - w załącznikach wprowadzonych do Zasad... naniesiono jedynie zmiany doprecyzowujące niektóre zapisy.