Departament Funduszy Strukturalnych (Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013) dokonał ponownej oceny merytorycznej 1 wniosku złożonego w ramach konkursu zamkniętego nr 4/POKL/2009, pozytywnie rozpatrzonego przez IP w postępowaniu odwoławczym.

 Komisja Oceny Projektów obradująca w dniu 20 grudnia 2010 r. nie rekomendowała ocenianego wniosku o dofinansowanie. Wniosek uzyskał 60 punktów ale nie spełnił minimum 60% punktów w poszczególnych punktach oceny .
W załączeniu znajduje się lista rankingowa przedstawiająca liczbę punktów przyznaną ocenianemu wnioskowi.