Departament Funduszy Strukturalnych (Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013) zakończył ocenę merytoryczną wniosków złożonych w XIV rundzie konkursu otwartego nr 6/3.3.2/POKL/2009 „Przygotowanie wybranych szkół do realizacji praktyk przez studentów przygotowywanych do wykonywania zawodu nauczyciela".

 Komisja Oceny Projektów, powołana przez Dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych, w dniu 16 grudnia 2010 r. oceniła 5 wniosków o dofinansowanie projektów.

Wszystkie przekazane KOP wnioski zostały ocenione negatywnie, tzn.:

a) nie uzyskały 60 % punktów w co najmniej jednej części ocenianej w części B Karty Oceny Merytorycznej

lub

b) uzyskały łącznie wynik poniżej 60 punktów w części B Karty Oceny Merytorycznej.


Zestawienie wszystkich wniosków, ocenionych pod względem merytorycznym, wraz z przyznaną liczbą punktów przedstawia Lista rankingowa (załącznik poniżej).

W najbliższym czasie każdy wnioskodawca zostanie pisemnie poinformowany o szczegółowych wynikach oceny złożonego wniosku.