Instytucja Zarządzająca opracowała publikację pt. Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami mającą na celu zapewnienie beneficjentom i instytucjom wdrażającym EFSI wskazówek do realizacji projektów i wynikających z nich produktów (usług, infrastruktury), pod kątem zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Logo EFS

 

W poradniku zawarte są podstawowe informacje dotyczące dostępności różnych typów wsparcia dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności (układu ruchu, wzroku, słuchu, psychiczną, intelektualną, inne rodzaje niepełnosprawności) oraz przykłady równościowych działań, w tym w kontekście oceny i wyboru projektów dla każdego Celu Tematycznego. Poradnik jest skoncentrowany w szczególności na przekazywaniu wiedzy nt. praktycznych aspektów związanych z cyklem życia projektu (przygotowanie wniosku o dofinansowanie, rekrutacja uczestników do projektu, zaplanowanie produktów projektu zgodnych z zasadą uniwersalnego projektowania, kwalifikowalność wydatków związanych z racjonalnymi usprawnieniami).

Publikacja jest dostępna w zakładce strony archiwum.efs.men.gov.pl a także na nowej podstronie PO WER poświęconej realizacji zasady dostępności pod adresem www.power.gov.pl/dostepnosc, także w wersji kontrastowej i migowej lub pod adresem  www.power.gov.pl/strony/o-programie/zasady/publikacje/#